กิจกรรม

<<12 ธันวาคม 2557 >>

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในชื่อ “KU goes Google … Together, Faster, Smarter” โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีเป็นประธานในพิธี เพื่อถ่ายทอดพิธีเปิดร่วมกันระหว่างวิทยาเขตผ่านบริการ Hangout และมอบบัญชีผู้ใช้งาน Google for Education แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มก. พร้อมกันทุกวิทยาเขตผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัย

ร่างกำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

08.15 .

ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 .

ชม วิดีโอแนะนำ KU goes Google และตัวแทนวิทยาเขตร่วมแสดงความยินดี ผ่าน hangout

09.00 – 9.05 .

กล่าวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ สงวนพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.

09.05-09.10 .

ผู้แทน Google กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ของ Google และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ............. บริษัท Google (ประเทศไทย)

09.10-09.15 .

อธิการบดี กล่าวขอบคุณในความร่วมมือ และมอบของที่ระลึกแด่ผู้แทน Google

โดย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.15 น – 09.25 .

ผู้แทน Google มอบของที่ระลึกแด่อธิการบดีและผู้บริหารด้านไอทีของมหาวิทยาลัย

09.25 – 09.35 .

พิธีเปิด KU goes Google อย่างเป็นทางการ

โดย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.35 – 09.45 .

ถ่ายภาพร่วมกัน

09.45 . เป็นต้นไป

รับประทานอาหารว่าง<<14 พฤษภาคม 2557 >>
- กำหนดการอบรมโครงการ "Google Apps for Education" สำหรับกลุ่มต้นแบบ (Early Adopter) สำหรับวิทยาเขตบางเขน ณ ห้องอบรม 406 ชั้น 6 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (บางเขน)
  • กลุ่มผู้บริหารและอาจารย์ (วิทยาเขตบางเขน)          วันที่ 24-25 พ.ย. 2557 เวลา 9.00-16.00 น.
  • กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน (วิทยาเขตบางเขน)                      วันที่ 1-2 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.00 น.


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

Comments